Styremøte 27 mars 2023

Til stede fra styret:
Bjarne Kihle, Audun Westgaard, Ole Jan Skoglund, Lene Barron, Britt Svardal Vara: Carl Otto Weisten, Arild Steen
Ansatte:Gordon Morrison, Oddbjørn Tidemann, Kristin Carlsen, Reidun Aas Johansen Proshop: Adrian Frednes
Ikke til stede: Jesper Boberg

23/23 Referat fra forrige møte. Signert.

24/23 Status økonomi/regnskap v/Reidun.
Kontingent fakturert. Budsjett Studio og Budsjett Driftsbygg ble gjennomgått.
Resultat Regnskap som budsjettert – Noen kostnader som strømutgifter frø, gjødsel etc ser ut til å bli lavere. Vi må prioritere sand til bunkere. Inntekter ihht til budsjett – kontingent og sponsorer ihht.

25/23 Forsikring.
Vi har bedt om tilbud fra 4 tilbydere. Presenteres etter påske når tilbudene foreligger. Vi fokuserer på pris og skadeoppgjør.

26/23 Status organisasjon/personal.
Oddbjørn Tidemann – Sesongansatte er klare. Sommeransatte – jobber med å få inn 4-5 til. Intervjurunder etter påske.

27/23 Status drift v/Oddbjørn.
Kald vår og mye is gjør at vi ikke åpner før ultimo april. Greener ser bra ut – noe sopp.
Fortsatt mye is på fairwayer og noen greener.
Nytt lovverk om kildesortering gjør at vi må tenke nytt vedrørende søppelbøtter på banen.
Store bøter hvis vi kaster feil søppel – mulig vi må kaste alt i restavfall – da denne kostnaden er mindre enn bøter. Det undersøkes ulike leverandører og løsninger.
Baneverter kan informere om nye rutiner og hjelpe til med å holde orden.
Korthullsbanen – Innmelding i Pitch og Putt forbundet – viktig for markedsføring av denne. Lage en fest-åpning og turnering på forsommeren.

28/23 Sportslig satsing 2023 v/Gordon.
Starter med fellestrening og juniortrening uke 16. Besøk av skoleklasse fra Tønsberg ca 20 stk. Lene Barron er påmeldt Trener 1 utdanning. Thomas Lysgård jobber for Wang og for oss – spesielt VTG-kurs. Følger opp de som tok kurs i fjor for å tilby treninger.
Web-siden Trening blir jevnlig oppdatert – slik at de som ønsker trening lett finner info.
Samarbeider med Nøtterøy og Sandefjord på treningssiden. Kjører turneringer og sosiale events sammen. Gammelt Turneringskontor er nå «Juniorhuset» – hvor man kan «henge» etter skoletid – gjøre lekser – se tv etc. Studioet blir et fint sted for utvikling av spillere om vinteren.

29/23 Status Proshop v/Adrian. (status utbygging)
Skissetegning av forslag utvidelse proshop med lager og simulatorer ble presentert. Plass til junior-camp o.l. Utvalg må settes ned for videre planlegging: Adrian F, Lene Barron og Britt Svartdal blir med. Utbygging av klubbhus er en naturlig utvikling av at vi bygger det største og beste treningsfeltet i landet. Klubbens medlemmer og andre kan bruke anlegget hele året – og vi har kontakt med våre medlemmer lenger enn kun 8 måneder pr år.

30/23 Sponsoravtaler 2023 – status.
Vi har hatt flere møter med sponsorer – noen nye på trappene – Vi skal ha frokostsamling og tidlig sponsorturnering.

31/23 Samarbeid med andre klubber (greenfee – sportslig – bane)
Sandefjord ønsket en greenfeeavtale med 25% avslag på fast greenfee.
Styret godkjente forslaget.

32/23 Eventuelt.
Medlemsutvikling Kristin presenterte utviklingen –bl annet 30 nye medlemmer på 18 hulls (noen fra 9-hulls) Totalt medlemmer pr mars: 1219 mot 1170 året før.

GIS – Golfspillern i sentrum – Presentasjon av medlemsundersøkelsen v Kristin Utvikling de siste årene – Vi ligger høyt på landsbasis. Vi scorer bra på bane og proshop. Kan bli bedre på flere områder. Tilbakemeldinger er viktig for forbedring. Vi vil derfor markedsføre undersøkelsen via nyhetsbrev og nettside og oppslagstavle.

Oddbjørn – Lage en møteplass for turgåere ved indre bane – akebakke og bålplass – for vinterhalvåret. Ingen kostnad – Positivt for nærmiljøet.

Lene B: Presentasjon av Nytt Kompetansesenter NGF – eget vedlegg sendt styret.
Planlegging virker stort og kanskje ikke godt nok kalkulert. Skal golfklubbene betale for et anlegg som vi ikke tror kan overleve? Styret er negativt til forslaget på utbyggingen. Lene, Bjarne og Ole Jan deltar via Teams onsdag 30. mars. Kristin sjekker med andre klubber på et fellesmøte tirsdag.

33/23 Styrets kvarter.
Reidun Aas Johansen REF
Neste møte er mandag 24. april.