VESTFOLD GOLFKLUBBS HISTORIE

Vestfold Golfklubb ble stiftet 1958 og er en av landets eldste og vakreste 18-hullsbaner. Banen fikk 18 hull i 1976 og er siden blitt bygget om flere ganger. I august 2002 åpnet en helt ny hovedbane, der samtlige greener, teesteder og bunkere var bygget om. Flere av fairwayene er nye og det er anlagt flere vakre vannhindre. Seks av greenene er helt nye. I tillegg er det bygget en egen 9-hullsbane som delvis går på gamle og helt nye hull. 9-hullsbanen er slopet.

Fra å være en mer eller mindre skogsbane gjennom mange år kan Vestfold GKs hovedbane i 2017 regnes som en av landets vakreste parkbaner med særlig høy standard. Klubben har et stort og velutrustet treningsområde med driving range, bunkere og greener m.m. I 2018 feirer klubben sitt 60-års jubileum.

Slik det hele startet

Befaring på baneområdet sent på 50 tallet. fra venstre: Knut Christiansen, Harald Krogh-Hansen, Aasta Wahlstrøm og Else Christensen © Vestfold Golfklubb

I årene etter krigen fikk Oslo Golfklubb stor pågang av nye medlemmer. Det var utstasjonerte militære og sivile amerikanere og engelskmenn som søkte til golfbanen på Bogstad. Den økte aktiviteten på Bogstad var som medisin for interessen for golf og golfidretten i Norge. På kort tid ble mengder av nordmenn interessert i å spille golf.  Idéen om å bygge ytterligere en bane i Oslos umiddelbare nærhet ble født, men det tok lang tid før drømmen ble realisert.

Også forskjellige prosjekter for bygging av en golfbane i Vestfold ble diskutert, men også her måtte idéen foreløpig skrinlegges. I september 1954 kom det derimot fram en mulig løsning for bygging av en golfbane i Tønsberg-distriktet.  Øynene falt på Tufte gård ved Melsomvik i Stokke. Brukseier Jørgen Hammelow-Berg hadde sagt seg interessert i utleie av noe av eiendommen til golfbane. Det kom også på det rene at Oslo Golfklubbs daværende headpro, Gilbert Heron på et tidligere tidspunkt hadde besøkt eiendommen og funnet den vel skikket til golf. Forutsetning var imidlertid at et myrtjern – Robergvannet – ble tappet ned med ca. 2 m for å kunne få tørrlagt omkringliggende myr.

Initiativtakerne

I samråd med Dag Klaveness, Lysaker tok Harald Krogh-Hansen, Tønsberg kontakt med  Hammelow-Berg. Han ville vite om grunneieren ville selge eller leie bort deler av eiendommen på åremål  til å bygge en 18-hulls golfbane. Svaret var positivt. Dette førte til at Dag Klaveness, Einar Hauan, Fridtjof H. Lorentzen og Harald Krogh-Hansen tok området i nærmere øyesyn søndag 10. oktober 1954. Også Henning Astrup skulle vært med på befaringen, men ble forhindret.

Etter befaringen var samtlige enige om at eiendommen var meget vel egnet til golf. Den var naturskjønn, hadde lettvint adkomst, gunstig jordsmonn, mulighet for klubbhus, kort adkomst til Tønsbergfjorden for bading etc. Dessuten lå eiendommen midt mellom Sandefjord og Tønsberg, de to byene der golfinteressen var størst. Gruppen oppnevnte seg selv til arbeidskomité for videreføring av prosjektet.

Fempunktsplan

Gruppen bestemte seg for å lage en plan på fem punkter:

 1.  Forhandle med jordstyret om konsesjon
 2. 
 Forhandle med Hammelow Berg om festekontrakt (kjøp var ikke mulig)
 3.  Innhente Myrselskapets uttalelse om tørrlegging og oppdyrking av myrarealet
 4.  Innhente golfarkitekters forslag til utforming av banen og
 5.  Finansiering av baneutbyggingen

Konsesjonsforhandlingene dro ut i tid. Først 7. juni 1956 bekreftet Landbruksdepartementet at det var gitt konsesjon. Det utslagsgivende var at det var nødvendig å senke Robergsvannet og utstrakt grøfting av myr og skogsterreng. Tapping av vannet ville gjøre det mulig å dyrke opp store deler av arealet til naboeiendommenes brakkland. I festekontrakten med Hammelow-Berg – på 99 år fra 1. januar 1956 – var det lagt opp til bruk av et areal på 400 dekar – hvorav ca. 45 da. var dyrkbar jord, ca. 100 da. skog og ca. 250 da. myrstrekning og beite.

Robergmyrene

Senere ble arealet ved en tilleggskontrakt utvidet med ca. 135 da. skog. Arbeidsutvalget mottok i løpet av sommeren  forslag til bygging av golfbane fra et svensk selskap og fra Carters Tested Seeds Ltd., London. Londonselskapets forslag ble godtatt og de fikk i oppdrag å utarbeide fullstendige tegninger og beskrivelser for utbyggingen. Selskapets golfarkitekt, Fred Smith skulle tilrettelegge  arbeidet i marken, mens  Oslo Golfklubbs sekretær, Wilhelm Kloed skulle være konsulent.

For å komme i land med den finansielle siden av prosjektet, ble en del spesielt interesserte invitert til dannelsen av Andelslaget Robergmyrene. Arbeidsgruppen hadde allerede før invitasjonen til opprettelsen av andelslaget fått såpass god finansiell støtte at arbeidene med senkningen av vannet kunne igangsettes.

Andelslag stiftes

Andelslaget ble konstituert  på Hotel Klubben i Tønsberg 12. september 1956. Følgende styre ble valgt:

 • Dag Klaveness – formann,
 • Harald Krogh-Hansen – viseformann,
 • Lars Christensen jr.,
 • Einar Hauan,
 • Anders Jahre og
 • Frithjof H. Lorentzen.

Det ble nå satt full fart på anleggsarbeidene. Man hadde tro på at det var mulig å skaffe tilstrekkelig finansiell støtte til fortløpende å bygge ut alle 18 hullene. Våren 1958 var så mange hull opparbeidet at man fant det riktig å stifte Vestfold Golfklubb, som ved kontrakt skulle få rett til bruk av alle Andelslaget Robergmyrenes fasiliteter mot å ta alle vedlikeholdsutgifter. Konstituerende møte ble holdt på Hotel Klubben i Tønsberg 26. mars  under ledelse av formannen i A/L Robergmyrenes styre, skipsreder Dag Klaveness. Han redegjorde for banearbeidene som var utført og for de videre planene.

Etter enstemmig å ha vedtatt det fremlagte forslag til lover ble følgende styre i Vestfold GK valgt: 
Harald Krogh-Hansen, Tønsberg – formann
, Dag Klaveness, Lysaker – viseformann
 og  Christopher I. Dahl, Oslo, Einar Hauan, Tønsberg og Einar Abrahamsen, Sandefjord som styremedlemmer.
 Samtlige tilstedeværende – i alt 16 – tegnet seg straks som medlemmer. Dessverre viste det seg efterhvert umulig å reise tilstrekkelig kapital til å fullføre 18 hull som planlagt på grunn av sviktende konjunkturer. I 1958 så man seg nødt til å stille videre utbygging i bero. Man hadde fått bygd ut 11 spillbare hull. En del av fairwayene var utbygd og delvis drenert. Klubben fikk imidlertid forbedret de 11 hullene såpass bra at klubben kunne arrangere det individuelle Norgesmesterskap i august 1966.

Norges tredje 18-hullsbane

Medlemstallet økte jevnt og trutt fra år til år, men kontingenten alene var fremdeles på langt nær tilstrekkelig til å dekke alle utgiftene. Uten støtte fra næringslivet og uten betydelig frivillig innsats fra medlemmenes side på alle hold, ville det ha vært meget vanskelig å få det til å gå rundt. I 1967 ble banen utvidet til 13 hull. Det var medlemmet Rolf Berthelsen som bekostet utvidelsen. De siste hullene ble åpnet i juni 1976 i forbindelse med at Vestfold GK arrangerte Golfuken. Banen ble dermed landets tredje fullverdige 18-hullsbane.

I de siste 10-årene har banen blitt  kontinuerlig utbedret. I dag kan Vestfold GK  presentere en 18-hulls bane av meget høy standard. Nytt klubbhus ble ferdigstilt til sesongåpning 1987, mens en ny driftsbygning med verksted ble  ferdigstilt våren 1989. 
Fra 16 medlemmer ved stiftelsen i 1958 har klubben idag i overkant av 1000 medlemmer.

Banen vedtas utvidet

På Vestfold GKs årsmøte 21. januar 1999 ble det vedtatt å utvide baneanlegget. Samtidig ble det vedtatt å bygge 6 nye hull til hovedbanen. Disse skulle ligge  på nye områder vest for den opprinnelige banen. Planen var å bygge en ny 18-hullsbane av høyeste kvalitet og i tillegg en 9-hullsbane med par 32 og en lengde på 2 300 meter.  Hovedbanen ble ferdigstilt  i august 2002. Klubbens nye treningsfelt med over 40 utslagssteder, innspill- og nærspillområder, pitchinggreen, puttinggreen og bunkere m.m. sto ferdig allerede ved tusenårsskiftet. Utbyggingen med 6 nye hull ble gjennomført uten i vesentlig grad å forstyrre spillet på den opprinnelige banen.

Nytt baneanlegg åpnes 2002

Det var 17. august 2002 Vestfold Golfklubb kunne åpne sitt nye baneanlegg, i strålende sommervær og med stor festivitas og inviterte gjester. Det var høy stemning blant de 250 påmeldte til åpnings-turneringen. Ordfører Per Eivind Johansen i Stokke kommune fikk æren av å klippe snoren og slå det første golfslaget på den nye banen.