Komiteer i VGK

BANEKOMITÉ

Banekomiteen skal først og fremst bidra i videreutvikling av anlegget og være en ressurskomité for VGK, headgreenkeeper og styret. Komiteen skal representere medlemmenes syn på det arbeidet som skal/bør utføres på banen, slik at dette arbeidet foregår i tråd med medlemmenes ønsker og innenfor klubbens økonomiske rammer. Ved f. eks. større ombygginger av banenanlegget kreves profesjonell prosjekt- og byggelederkompetanse.

Banekomiteen består av:
Agnar Kvalbein

Tom Barland
Solveig Moen
Tor Henning Wik
Richard Pedersen
Oddbjørn Tidemann

DISIPLINÆRKOMITÉ

Disiplinærkomiteens oppgave er å vurdere, behandle og avgjøre disiplinærsaker med eventuelle vedtak om disiplinære reaksjoner. Medlemmer og administrasjon kan sende skriftlig henvendelse til disiplinærkomite og be om behandling. Styret kan pålegge disiplinærkomite å behandle enkeltsaker uten klage. Komiteen rapporterer til styret

Disiplinærkomiteen består av:

Audun Westgaard
Aksel Haraldsen

HCP-KOMITÉ

Handicapkomiteen skal sette seg inn i handicapbestemmelsene, holde seg orientert om mulige endringer, og bidra til at bestemmelsene følges i klubben. Avgjørelser om endringer i HcP tas av denne komiteen.

HCP-komiteen består av:
Tor Graw Mobil: 468 35 442  tgraw@icloud.com
Jan Skaar
Tom Barland

KONTROLLUTVALG

Kontrollutvalget skal følge med på styrets arbeid og skal sikre at de følger opp vedtak fattet på årsmøtet, at idrettens regelverk følges og at forvaltningen av vår klubb er forsvarlig.

Kontrollutvalget består av: 
Einar Koren
Odd Gunnar Bogen
Vara: Arvid Melstveit

TURNERINGSKOMITÉ

Komiteen skal planlegge og gjennomføre et variert konkurransetilbud for klubbens medlemmer i alle kategorier (kjønn, alder og spillestyrke). Et variert konkurransetilbud kan øke klubbens sosiale miljø, medlemmenes spillestyrke og medlemmenes tilknytning til klubben.

Turneringskomiteen består av:

  

 

 

VELKOMSTKOMITÉ

Tidligere – Medlemskomite
Komiteen har som mål å integrere nye medlemmer som ønsker å komme raskt inn i miljøet og finne medspillere. Savner du noen å spille med? Møt opp mandager kl 17 utenfor startboden!

Velkomstkomiteen består av:

Beate Johnsen, beatejohnsen66@gmail.com,900 78 781
Bjørn Isaksen: b-isaksen@outlook.com: 966 48 000

 

MARSHALLKOMITÉ

Komitemedlemmene har ansvar for at vi har så god flyt på banen som mulig og at alle spillere føler seg velkommen og godt ivaretatt på VGK.

Baneverttjenesten består av:

Jan Skaar – Leder

 

DAMEKOMITÉ

Damekomiteen arrangerer turneringer for alle damer i alle aldre og på alle nivåer hver onsdag.

Damekomiteen består av:

Monica Stener, Leder – moniste@online.no –  905 75 698

 

Herrekomiteen arrangerer turneringer for alle herrer i alle aldre og på alle nivåer hver tirsdag.

Herrekomiteen består av:

Audun Westgaard – audunwe@online.no – 924 10 842

 

Seniorkomiteen arrangerer turneringer for alle +50 uansett kjønn eller Hcp hver mandag. 

Seniorkomiteen består av:

Karl Markus Haraldseid – Leder – kmharaldseid@gmail.com – 901 92 106

 

JUNIORKOMITÉ

Juniorkomiteen arrangerer trening og turneringer for alle juniorer.

Juniorkomiteen består av:

Jesper Boberg – Leder – jesper.boberg@lekolar.no – 940 22 250

 

VTG-KOMITÉ

VTG – Veien-til-golf komité har ansvar for arrangering av kurs for nye golfere.

VTG-komiteen består av:

Knut Ole Myrberg – Leder – komy63@gmail.com – 990 22 305

 

Legg til din overskrift her